Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz jednostek administracji publicznej. Nasza praca polega na:

1. sporządzaniu opinii prawnych i doradztwie prawnym;
2. redagowaniu pism przedprocesowych wymagających argumentacji prawnej;
3. przygotowaniu i opiniowaniu projektów umów;
4. profesjonalnym zastępstwie procesowym we wszystkich instancjach łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;
5. prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi;
6. kompleksowej obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i ich obrotu;
7. obsłudze prawnej spółek w tym organów spółek prawa handlowego;
8. udziale w negocjacjach.

Świadczymy usługi w zakresie:

- prawa cywilnego - w szczególności w dochodzeniu wierzytelności, sporządzaniu i opiniowaniu projektów umów oraz reprezentowaniu klientów w negocjacjach, pomocy w sprawach spadkowych, dochodzeniu odszkodowań, a także w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych;

- prawa spółek handlowych - działalność obejmuje: zakładanie, przekształcanie lub likwidowanie spółek handlowych, obsługę prawną posiedzeń organów spółek handlowych, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek handlowych, reprezentowanie klientów w sporach między wspólnikami oraz sporach na linii spółka – wspólnik;

- prawa autorskiego i praw pokrewnych - udzielanie porad i sporządzenie opinii prawnych w sprawach związanych z prawem autorskim, pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe;

- prawa własności przemysłowej - usługi związane z ochroną praw do wynalazków (patenty), wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych;

- prawa zamówień publicznych - świadczymy pomoc w zakresie przygotowywania procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, przygotowania dokumentacji przetargowej, sporządzania opinii dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, ubiegania się przez Klientów o udzielenie zamówienia publicznego w tym przygotowania ofert;

- prawa nieruchomości - oferujemy w szczególności analizę i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami, pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pomoc prawną i reprezentowanie klientów w sporach sądowych, których przedmiotem są nieruchomości;

- prawa pracy – opracujemy projekty umów związanych z prawem pracy: przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych wymaganych przepisami prawa pracy. Oferujemy doradztwo w zakresie: sporów indywidualnych i zbiorowych z pracownikami, związków zawodowych, zwolnień grupowych, układów zbiorowych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych związanych z prawem pracy;

- prawa administracyjnego – reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- prawa karnego i prawa wykroczeń - obrona podejrzanego w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami wszystkich instancji, obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed sądami wszystkich instancji, reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym.